எல்லா தேவ கிரியைகளுக்கும் காரணம் உண்டு

0 1 min 10 mths

ஆண்டவர் எதற்காக இந்த கஷ்டத்தை என் வாழ்க்கையில் அனுமதித்தாரோ? என்று பல கிறிஸ்தவர்களும் கூறுவதை கேட்டிருக்கிறேன். நம்மிடமே இப்படி கூறுகிறார்கள் என்றால், தேவனிடம் எத்தனை முறை இந்த கேள்வியை கேட்டிருப்பார்களோ? நம் வாழ்க்கையில் வரும் துன்பங்கள், கஷ்டங்கள் இடையே பெரும்பாலானோர், இந்த கேள்வியை தேவனை நோக்கி கேட்டு விடுகிறோம்.

படித்தது! கேட்டது!! சிந்தித்தது!!!