ஞானமுள்ள உயிரிகள் – பாகம் 4

0 1 min 3 mths

சிலந்திப் பூச்சி: பூமியில் மகா ஞானமுள்ளவைகளின் பட்டியலில் அடுத்தப்படியாக சிலந்திப் பூச்சியை வேதம் குறிப்பிடுகிறது. சிலந்திப் பூச்சிகளில் அப்படி என்னென்ன சிறப்புகள் இருக்கின்றன என்று காண்போம்.

வேதப்-பாடம்